Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Provozovatelem (viz. čl. II), Poskytovatelem a Zákazníkem. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Vztahy se vedle těchto Všeobecných obchodních podmínek řídí občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění).

Slevový portál Eslev.cz může prohlížet a následně v něm nakupovat pouze osoba, která dovršila věku 18-ti let, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a je si vědoma, že prohlíží a nakupuje zboží s erotických charakterem.

 

Čl. I. Všeobecná ustanovení

Provozovatel na svých internetových stránkách www.eslev.cz zprostředkovává zákazníkovi nákup nebo prodej slevového kuponu na zboží či službu (dále jen „slevový kupon", nebo „voucher“). Vlastním dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, která je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel").

Zákazník objednávkou souhlasí s těmito Obchodními podmínkami zveřejněné na internetové stránce www.eslev.cz. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Poskytovatele, Provozovatele a Zákazníka.

 

Čl. II. Vymezení pojmů

Provozovatel – mega profit s.r.o.,Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO:06223486 provozovatel internetového portálu www.eslev.cz

Poskytovatel – fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje či zajišťuje služby nebo produkty, které jsou předmětem slevového kuponu. V nabídce je vždy uvedeno zda se jedná o poskytovatele jako třetí stranu, nebo je provozovatel zároveň i poskytovatelem.

Slevový kupon, nebo „voucher“ – je poukazem na poskytnutí služby nebo produktu poskytovatelem služby. Tento poukaz dává spotřebiteli právo využít služeb nebo produktů za podmínek na něm uvedených.

Zákazník – zákazníkem je kupující, tj. osoba, která prostřednictvím provozovatele kupuje od prodávajícího slevový kupon a nabývá tak veškerá dispoziční práva se slevovým kuponem včetně možnosti jeho uplatnění u poskytovatele služby.

 

Čl. III. Vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem

Obsahem vztahu je závazek Provozovatele zprostředkovat Zákazníkovi koupi či prodej slevového kuponu na zboží či službu Poskytovatele popsanou v nabídce a nárok Zprostředkovatele na manipulační poplatek a provizi vyplývající z tohoto zprostředkování.

 

Čl. IV. Objednávka slevového kuponu

Objednávka kupujícím zvoleného slevového kuponu se uskuteční prostřednictvím platební brány, na kterou bude zákazník přesměrován kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ poté, co vybere způsob platby v objednávce.

Odesláním objednávky Provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou.

 

Čl. V. Dodání slevového kuponu kupujícímu

Za dodání slevového kupónu kupujícímu ze strany Provozovatele se považuje okamžik převedení objednaného slevového kupónu na uživatelský účet zákazníka. Veškeré objednané slevové kupony budou zákazníkovi převedeny na jeho uživatelský účet bezprostředně poté, co bude platba uskutečněna.

 

Čl. VI Podmínky použití slevového kuponu

Podmínky užití voucheru (zejména doba jeho platnosti) jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce zboží či služby na www.eslev.cz a zákazník se zavazuje k jejich dodržení. Po uplynutí doby platnosti voucheru ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny.

Provozovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení voucheru.

 

Čl. VII Cena a placení

Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách www.eslev.cz včetně uvedení slevy, která je poskytována.

Během nákupního procesu může být, na základě zvoleného způsobu dodání, cena služby navýšena o poštovné a balné, které je vždy uvedeno v nabídce služby.

 

Čl VIII. Způsoby platby

Převodem na účet – zákazník se zavazuje zaplatit stanovenou částku převodem nejpozději následující pracovní den po potvrzení objednávky

Platba platební bránou GoPay

 

Čl. IX. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na internetových stránkách portálu www.eslev.cz jsou poskytovány na základě zprostředkovaných informací původem od Poskytovatele a Provozovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost. Poskytovatel je taktéž odpovědný za licenční oprávněnost k použití textů a fotografií v nabídce, které poskytl provozovateli.

Vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno a služby poskytovány přímo Poskytovatelem, nese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či poskytnutí služby přímo Poskytovatel. Zákazník je tak povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, uplatňovat u Poskytovatele.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Poskytovatele, neboť Provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje. Provozovatel také neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím služby či zboží.

Provozovatel odpovídá pouze a výhradně za to, že dodá dle těchto Obchodních podmínek voucher zákazníkovi.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytované zboží a služby, jejich kvalitu, množství apod.

Vzhledem k tomu, že zájemce získává zboží a služby přímo od Poskytovatele, odpovídá Poskytovatel přímo zákazníkovi dle příslušných právních předpisů a podmínek Poskytovatele (které nemohou omezit zákonné nároky zájemce) za kvalitu, množství apod. týkající se poskytovaných služeb a zboží. Poskytovatel zároveň odpovídá za informace, tj. zejména jejich pravdivost a úplnost, týkající se zboží a služeb a jejich poskytnutí, uvedené v nabídce na internetových stránkách. Poskytovatel zároveň garantuje, že po sjednanou dobu platnosti voucheru a nabídky nebude možno pro standardní zájemce získat zboží a služby za výhodnějších podmínek. Veškeré nároky z vad zboží a služeb (jeho kvality, množství, rozsahu apod.), popř. jejich neposkytnutí, má zájemce vůči Poskytovateli a je povinen je řešit přímo s Poskytovatelem dle jeho reklamačních a dalších podmínek (které však nemohou omezit zákonná práva zájemce).

Uhradí-li zájemce jakékoli platby nad rozsah voucheru Poskytovateli (nebo třetí osobě v souvislosti s dodáním zboží nebo služeb), není oprávněn požadovat po Provozovateli jejich náhradu nebo škody apod.

Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s poskytnutím/užitím zboží a služeb. Veškeré vztahy týkající se prodeje zboží a služeb (dodání, reklamace apod.) a vztahy s tím související jsou vztahy výlučně mezi Poskytovatelem a zájemcem. Zájemce bere na vědomí, že Provozovatel ani není oprávněn řešit reklamací dodávaných zboží nebo služeb, jelikož není jejich dodavatelem.

Provozovatel neodpovídá za zneužití údajů o konkrétní osobě a jejích platebních prostředků třetí osobou. Provozovatel nemá možnost ani právo zkoumat, zda údaje poskytované prostřednictvím internetových stránek jsou poskytovány oprávněnou osobou a zda příslušný platební prostředek ovládá oprávněná osoba.

Poskytovatel slevy je povinen pečovat o dobré jméno své, i provozovatele. V opačném případě pokud svým jednáním poskytovatel poškozuje značku provozovatele, je provozovatel oprávněn klientům zaslat omluvný předmět až do výše 100 kč, který je takovému poskytovateli naúčtován nad rámec provize. Toto se vzhtahuje zejména na tyto případy: poskytovatel záměrně uvede do nabídky nepravdivé údaje o produktu či službe, produkt služba neodpovídá udaným parametrům - což znevažuje jeho hodnotu, poskytovatel nekomunikuje s klienty, zboží není doručováno dle udaného termínu a to bez předcházejícího informování klienta, služba není vykonávána z důvodu zněmožnění objednávky, klientový jsou podávány při dotazech lživé, nebo zavádějící informace. V případě, že je takovéto jednání časté je provozovatel oprávněn zaslat tuto omluvu všem zprostředkovaným klientům.

Zájemce je povinen u zboží a služeb, kde je to obvyklé (zejména u poskytovaných služeb – wellness, masáže apod.) po zakoupení voucheru objednat dodání/využití zboží nebo služby s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno jej poskytnout ve stanovené době. Poskytovatel ani Provozovatel nezaručují, že předmětné zboží nebo služba, resp. přesná doba jeho využití, bude volná pro zájemce kdykoli po celou sjednanou dobu, jelikož konkrétní doby mohou být již zamluveny/obsazeny jinými zájemci. Poskytovatel však garantuje, že má dostatečnou kapacitu, aby za obvyklých podmínek byl schopen službu nebo zboží poskytnout/dodat v nabízeném (popř. neomezeném) množství v určené době platnosti voucheru.

Poskytovatel se zavazuje od Zákaznika přijmout voucher a poskytnout zboží nebo službu, pokud byly splněny všechny podmínky poskytnutí slevy ve vztahu Poskytovatele, Provozovatele a Zákazníka.

Poskytovatel souhlasí s následujícími platovými podmínkami Provozovatele:
Peníze budou zaslány Provozovateli v bezhotovostních transakcích. První transakce proběhně vždy první týden po použití kupónu. Každá dálší týdenní platba vyúčtovává všechny použité kupóny, aby tak měl poskytovatel proplaceny všechny závazky. Po skončení platnosti Voucherů, je proplacen zbytek financní odpovídající procentům stanoveným ve smlouvě.
 
Případná nedorozumění a spory mezi Provozovatelem, Poskytovatelem a Zákazníkem budou řešeny prostřednictvím rozhodčího řízení nezávislím Rozhodcem stanoveným Provozovatelem, přičemž náklady na toto řízení budou uhrazeny stranou, která bude Rozhodcem stanovena jako strana, jenž se dopustila pochybení.

Čl. X. Odstoupení od smlouvy

V případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě zákazníka, má kupující právo odstoupit od smlouvy a požadovat od Poskytovatele vrácení zaplacené částky.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne nákupu voucheru, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Kupón zároveň nesmí být použitý a nesmí být po datu jeho platnosti. Odstoupení musí být doručeno poskytovateli slevy i slevovému portálu nejpozději do 14 dnů od nákupu a za splnění předchozích podmínek. 

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou.

Vzhledem k tomu, že platba za voucher je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zákazníka zpět zákazníkovi.

 

Čl. XI Ochrana osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo požádat zákazníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu). V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz.

Na základě poskytnutých údajů může být zákazník kontaktován Provozovatelem portálu www.eslev.cz za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že zákazník nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.

Pokud se uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na stránkách portálu www.eslev.cz , může kdykoliv tuto registraci zrušit.

 

Čl. XII.  Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce portálu www.eslev.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí  právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky provozovatele odkazují, nejsou pod kontrolou provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím internetové stránky portálu www.eslev.cz.

 

ddddddddddd

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Provozovatelem (viz. čl. II), Poskytovatelem a Zákazníkem. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Vztahy se vedle těchto Všeobecných obchodních podmínek řídí občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění).

Slevový portál Eslev.cz může prohlížet a následně v něm nakupovat pouze osoba, která dovršila věku 18-ti let, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a je si vědoma, že prohlíží a nakupuje zboží s erotických charakterem.

 

Čl. I. Všeobecná ustanovení

Provozovatel na svých internetových stránkách www.eslev.cz zprostředkovává zákazníkovi nákup nebo prodej slevového kuponu na zboží či službu (dále jen „slevový kupon", nebo „voucher“). Vlastním dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, která je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel").

Zákazník objednávkou souhlasí s těmito Obchodními podmínkami zveřejněné na internetové stránce www.eslev.cz. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Poskytovatele, Provozovatele a Zákazníka.

 

Čl. II. Vymezení pojmů

Provozovatel – mega profit s.r.o.Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4,IČO: 06223486, provozovatel internetového portálu www.eslev.cz

Poskytovatel – fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje či zajišťuje služby nebo produkty, které jsou předmětem slevového kuponu.

Slevový kupon, nebo „voucher“ – je poukazem na poskytnutí služby nebo produktu poskytovatelem služby. Tento poukaz dává spotřebiteli právo využít služeb nebo produktů za podmínek na něm uvedených.

Zákazník – zákazníkem je kupující, tj. osoba, která prostřednictvím provozovatele kupuje od prodávajícího slevový kupon a nabývá tak veškerá dispoziční práva se slevovým kuponem včetně možnosti jeho uplatnění u poskytovatele služby.

 

Čl. III. Vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem

Obsahem vztahu je závazek Provozovatele zprostředkovat Zákazníkovi koupi či prodej slevového kuponu na zboží či službu Poskytovatele popsanou v nabídce a nárok Zprostředkovatele na manipulační poplatek a provizi vyplývající z tohoto zprostředkování.

 

Čl. IV. Objednávka slevového kuponu

Objednávka kupujícím zvoleného slevového kuponu se uskuteční prostřednictvím platební brány, na kterou bude zákazník přesměrován kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ poté, co vybere způsob platby v objednávce.

Odesláním objednávky Provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou.

 

Čl. V. Dodání slevového kuponu kupujícímu

Za dodání slevového kupónu kupujícímu ze strany Provozovatele se považuje okamžik převedení objednaného slevového kupónu na uživatelský účet zákazníka. Veškeré objednané slevové kupony budou zákazníkovi převedeny na jeho uživatelský účet bezprostředně poté, co bude platba uskutečněna.

 

Čl. VI Podmínky použití slevového kuponu

Podmínky užití voucheru (zejména doba jeho platnosti) jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce zboží či služby na www.eslev.cz a zákazník se zavazuje k jejich dodržení. Po uplynutí doby platnosti voucheru ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny.

Provozovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení voucheru.

 

Čl. VII Cena a placení

Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách www.eslev.cz včetně uvedení slevy, která je poskytována.

Během nákupního procesu může být, na základě zvoleného způsobu dodání, cena služby navýšena o poštovné a balné, které je vždy uvedeno v nabídce služby.

 

Čl VIII. Způsoby platby

Převodem na účet – zákazník se zavazuje zaplatit stanovenou částku převodem nejpozději následující pracovní den po potvrzení objednávky

Platba platební bránou GoPay

 

Čl. IX. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na internetových stránkách portálu www.eslev.cz jsou poskytovány na základě zprostředkovaných informací původem od Poskytovatele a Provozovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost. Poskytovatel je taktéž odpovědný za licenční oprávněnost k použití textů a fotografií v nabídce, které poskytl provozovateli. V případě porušení autorských práv je taktéž odpovědný přímo Poskytovatel materiálů.

Vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno a služby poskytovány přímo Poskytovatelem, nese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či poskytnutí služby přímo Poskytovatel. Zákazník je tak povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, uplatňovat u Poskytovatele.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Poskytovatele, neboť Provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje. Provozovatel také neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím služby či zboží.

Provozovatel odpovídá pouze a výhradně za to, že dodá dle těchto Obchodních podmínek voucher zákazníkovi.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytované zboží a služby, jejich kvalitu, množství apod.

Vzhledem k tomu, že zájemce získává zboží a služby přímo od Poskytovatele, odpovídá Poskytovatel přímo zákazníkovi dle příslušných právních předpisů a podmínek Poskytovatele (které nemohou omezit zákonné nároky zájemce) za kvalitu, množství apod. týkající se poskytovaných služeb a zboží. Poskytovatel zároveň odpovídá za informace, tj. zejména jejich pravdivost a úplnost, týkající se zboží a služeb a jejich poskytnutí, uvedené v nabídce na internetových stránkách. Poskytovatel zároveň garantuje, že po sjednanou dobu platnosti voucheru a nabídky nebude možno pro standardní zájemce získat zboží a služby za výhodnějších podmínek. Reklamační řízení se řídí platnými předpisy a na výrobky je poskytována reklamační lhůta 24 měsíců. Datum pro rozhodnutí přijetí reklamace je dáno datumem doručení na naši provozovnu. Reklamace se posílají na adresu eSLEV.cz , Šámalova 98, Brno, 61500

Provozovatel neodpovídá za zneužití údajů o konkrétní osobě a jejích platebních prostředků třetí osobou. Provozovatel nemá možnost ani právo zkoumat, zda údaje poskytované prostřednictvím internetových stránek jsou poskytovány oprávněnou osobou a zda příslušný platební prostředek ovládá oprávněná osoba.

Poskytovatel slevy je povinen pečovat o dobré jméno své, i provozovatele. V opačném případě pokud svým jednáním poskytovatel poškozuje značku provozovatele, je provozovatel oprávněn klientům zaslat omluvný předmět až do výše 100 kč, který je takovému poskytovateli naúčtován nad rámec provize. Toto se vzhtahuje zejména na tyto případy: poskytovatel záměrně uvede do nabídky nepravdivé údaje o produktu či službe, produkt služba neodpovídá udaným parametrům - což znevažuje jeho hodnotu, poskytovatel nekomunikuje s klienty, zboží není doručováno dle udaného termínu a to bez předcházejícího informování klienta, služba není vykonávána z důvodu zněmožnění objednávky, klientový jsou podávány při dotazech lživé, nebo zavádějící informace. V případě, že je takovéto jednání časté je provozovatel oprávněn zaslat tuto omluvu všem zprostředkovaným klientům.

Zájemce je povinen u zboží a služeb, kde je to obvyklé (zejména u poskytovaných služeb – wellness, masáže apod.) po zakoupení voucheru objednat dodání/využití zboží nebo služby s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno jej poskytnout ve stanovené době. Poskytovatel ani Provozovatel nezaručují, že předmětné zboží nebo služba, resp. přesná doba jeho využití, bude volná pro zájemce kdykoli po celou sjednanou dobu, jelikož konkrétní doby mohou být již zamluveny/obsazeny jinými zájemci. Poskytovatel však garantuje, že má dostatečnou kapacitu, aby za obvyklých podmínek byl schopen službu nebo zboží poskytnout/dodat v nabízeném (popř. neomezeném) množství v určené době platnosti voucheru.

Poskytovatel se zavazuje od Zákaznika přijmout voucher a poskytnout zboží nebo službu, pokud byly splněny všechny podmínky poskytnutí slevy ve vztahu Poskytovatele, Provozovatele a Zákazníka.

Poskytovatel souhlasí s následujícími platovými podmínkami Provozovatele:
Peníze budou zaslány Provozovateli v bezhotovostních transakcích. První transakce proběhně vždy první týden po použití kupónu. Každá dálší týdenní platba vyúčtovává všechny použité kupóny, aby tak měl poskytovatel proplaceny všechny závazky. Po skončení platnosti Voucherů, je proplacen zbytek financní odpovídající procentům stanoveným ve smlouvě.
 
Případná nedorozumění a spory mezi Provozovatelem, Poskytovatelem a Zákazníkem budou řešeny prostřednictvím rozhodčího řízení nezávislím Rozhodcem stanoveným Provozovatelem, přičemž náklady na toto řízení budou uhrazeny stranou, která bude Rozhodcem stanovena jako strana, jenž se dopustila pochybení.

Čl. X. Odstoupení od smlouvy

V případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě zákazníka,kdy je poskytovateli poskytnuta přiměřená lhůta na nápravu, má kupující právo odstoupit od smlouvy a požadovat od Poskytovatele vrácení zaplacené částky. Pokud byl poskytovatel upozorněn na nedoručení zákazníkem a byla neprodledně sjednána náprava, zákazník na odstoupení od smlouvy právo nemá.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení voucheru, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Tento kupón nesmí být před odstoupením využit(v případě produktu odeslán). Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení voucheru a v kopii Provozovateli. V případě intimních produktů,není odstoupení z hygienických důvodů a vyhlášky EU možné.

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou. Pokud se jedná o zboží fyzického charakteru, nikoliv kupón. Lze objednávku zrušit pouze, pokud nebyla ještě expedována. V případě že si zboží zákazník nepřevzal, nebo nevyzvednul a nemá zájem o re-expedici. Poskytovatel ztrhne celé náklady na poštovné, balné, a náklady vyplacené třetím stranám v souvislosti s provedenou závaznou objednávkou. 

Vzhledem k tomu, že platba za voucher je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zákazníka zpět zákazníkovi.

Všehny propagační fotografie jsou fotografiemi katalogovými, z důvodu nasvětlení a profesionálních okolností tvoření fotografií, můžou být barvou mírně odlišné od skutečnosti. Taktéž se v průběhu doby modernizují, různé komponenty, jako drážkování, uzávěry baterií a podobně. Toto není relevantním důvodem k odstoupení od smlouvy.

 

Čl. XI Ochrana osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo požádat zákazníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu). V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz.

Na základě poskytnutých údajů může být zákazník kontaktován Provozovatelem portálu www.eslev.cz za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že zákazník nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.

Pokud se uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na stránkách portálu www.eslev.cz , může kdykoliv tuto registraci zrušit.

 

Čl. XII.  Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce portálu www.eslev.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí  právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky provozovatele odkazují, nejsou pod kontrolou provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím internetové stránky portálu www.eslev.cz.

mega profit s.r.o.